Digitalizace notářského řádu přinese možnost založení firmu do hodiny!

Nejen v důsledku pandemie se aktuálně podnikatelská sféra potýká s řadou problémů.  Usnadnit start podnikání by měla novela zákona o notářích a notářské činnosti, kterou jsem předložila Poslanecké sněmovně. Proč?

Primárním impulsem k přípravě novely pro mě bylo obeznámení se s případy krádeží společností. Už počátkem loňského roku jsme se proto sešli v týmu zástupců Notářské komory a Ministerstva spravedlnosti, abychom návrh potřebných legislativních změn připravili. Postupně se však ukázalo, že aby měla novela smysl, musíme ji rozšířit i na další oblasti, které jsou dlouhodobě problematické.

Digitalizace zakládání obchodních společností – firma do hodiny

Velkým tématem byla digitalizace procesu zakládání firem a dalších úkonů. Kvůli odladění všech technických parametrů tedy příprava novely trvala poměrně dlouho, teď už je ale na stole a já věřím, že se nám pro ni podaří získat podporu napříč politickým spektrem, neboť pro podnikatele přináší mnoho pozitiv. Na prvním místě mezi ně patří výrazné zjednodušení a časová úspora při zakládání obchodních společností všech typů. Míra digitalizace tohoto procesu nás přibližuje evropskému standardu.

Stěžejní částí novely je digitalizace procesu zakládání obchodních společností. Zatímco dosavadní způsob stále vyžaduje fyzickou přítomnost žadatele v notářské kanceláři, můj návrh počítá od 1. ledna příštího roku s možností, že si notář potřebné údaje ověří u dotčených institucí (základní registry a informační systémy veřejné správy) a bez fyzické přítomnosti žadatele, se kterým vše vyřídí prostřednictvím zabezpečeného videopřenosu. Posledním krokem je online zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku.

Uvedený postup by se navíc uplatnil jak u zakládání společností s ručením omezeným, tak i všech ostatních typů obchodních společností. Notářský zápis vznikne za využití úředních průkazů vybavených čipem (podle evropské legislativy), elektronického podpisu, videokonference a NFC čtečky v mobilním telefonu.

Strach z podvodných praktik je přitom v případě digitalizace zbytečný. Navrhovaný systém klade důraz na právní jistotu, bezpečnou identifikaci a eliminuje možnost použití pozměněných či padělaných dokladů totožnosti či zneužívání tzv. bílých koní jako majitelů účelově založených obchodních společností, které následně slouží k nelegální činnosti.

Digitalizace zakládání obchodních společností – firma do hodiny

Právě bezpečnost je ostatně jedním z leitmotivů novely. Ta jako nástroj proti krádeži celých obchodních společností, resp. převodu podílů v s. r. o. falšováním ověřovací doložky zavádí evidenci ověřených podpisů v elektronické podobě. Na speciální webové stránce tak bude podle jména a data narození uvedených v ověřovací doložce podpisu možné zjistit, zda je doložka pravá. Zvýší se tím nejen bezpečnost převodů ve společnostech, ale také v katastru nemovitostí.

Další změnou, s níž novela přichází, je zlepšení dostupnosti apostil. Dosud lze k notářské listině získat apostilu (doložku veřejných listin prokazující podpis a otisk razítka notáře na listině za účelem jejího použití v zahraničí) pouze v Praze na Ministerstvu spravedlnosti nebo od zprostředkovatele. Novela oproti tomu počítá s vydáváním apostil regionálními notářskými komorami, což opět usnadní život podnikatelské veřejnosti, která tyto služby využívá.

Mám radost, že svým souhlasným stanoviskem podpořila návrh novely vláda vláda a kladně se k němu vyjádřilo také Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo spravedlnosti. Teď už to bude poslancích 🙂

TABULKA: Digitalizace zakládání obchodních společností (srovnání)

NÁLEŽITOST NYNÍ NÁVRH POZNÁMKA
Notářský zápis –
zakladatelská listina
Osobní
přítomnost
Online přes videokonferenci,
elektronický podpis eIDAS
Notář zkontroluje zákonnost názvu, předmětu podnikání, bezúhonnosti jednatele, titulu k sídlu apod.
Čestné prohlášení
jednatele
Listina s ověřeným
podpisem
Online ověření el. podpisu jednatele notářem Význam: svéprávnost, bezúhonnost, schopnost
a souhlas s funkcí jednatele.
Rejstřík trestů
jednatele
Online přes
Czech POINT
u notáře
Online přes Czech POINT u notáře Notářská komora ČR usiluje o přímý přístup do rejstříku trestů, jako mají soudy.
List vlastnictví sídla Online přes
Czech POINT
u notáře
Online přes Czech POINT u notáře Význam: ověření vlastníka nemovitosti sídla,
který uděluje titul k jejímu užívání.
Právní titul
užívání sídla
Listina s ověřeným
podpisem
Online ověření el. podpisu vlastníka nemovitosti notářem Význam: dohledání firem a také ochrana vlastníka nemovitosti před neoprávněným nahlášením sídla.
Žádost o živnostenské
oprávnění
Online přes
Portál občana
Online přes Portál občana, příp. přímo do RŽP Po implementaci možnost online ohlášení z OR (titul k sídlu zkoumá notář, nemusí tedy znova ŽÚ).
Výpis z živnostenského
rejstříku
Online přes
Czech POINT
u notáře
Online přes Czech POINT u notáře Pokud odpadne z důvodu online hlášení z OR, pak se posuneme v žebříčku Doing Business na lepší pozici.
Prohlášení správce
vkladu
Listinná podoba Online přes
videokonferenci
Správce spravuje vklady mezi založením a registrací do OR; při online založení prakticky postrádá význam.
Potvrzení banky
o složení vkladu
Listinná podoba Odpadá 1. 1. 2021 po účinnosti novely ZOK Posun v žebříčku studie Doing Business v následujícím roce.
Zápis do obchodního
rejstříku
Online přes
zápis notářem
Online přes zápis
notářem
V budoucnu lze podnikatelům nabídnout možnost provést zároveň registraci k daním, ČSSZ apod. prostřednictvím notáře
Počet on-line procedur 5 z 10 10 z 10 I při online založení garance zákonnosti a materiální publicity obchodního rejstříku, bez dopadu na stát.
Doba trvání založení 1 den 1 hodina